Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Politika ISŘ

 

POLITIKA KVALITY

 

Pro zajištění vysoké kvality služeb a dodávek svým zákazníkům podporuje vedení společnosti TERMONTA PRAHA a.s. certifikovaný systém managementu kvality s cílem vytvoření a udržení zdravé, konkurenceschopné a neustále se zlepšující společnosti.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je: Dodávky, montáže a opravy energetických zařízení.

 

S vědomím důležitosti kvality výrobků a služeb, nevyjímaje kvality dalších služeb, vyhlašuje vedení společnosti POLITIKU KVALITY v následujících tezích:

 1. Identifikací nových zákazníků a jejich potřeb a kvalitou nabízených služeb zajistit rozšíření odběratelského spektra.
 2. Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti zajišťováním servisních, montážních a výrobních činností v rámci realizovaných projektů v souladu se zavedeným systémem řízení kvality a systémem řízení kvality při svařování
 3. Zefektivnění systému kvality soustavným zlepšováním účinnosti stanovených procesů všemi zaměstnanci a jejich vysokou odpovědností za kvalitu vlastní práce.
 4. Rozvoj profesní úrovně znalostí a schopností zaměstnanců, zlepšování pracovních podmínek a motivování zaměstnanců k dosažení spokojenosti zákazníků společnosti.
 5. Flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny očekávání a potřeb stávajících a potencionálních zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti působení společnosti a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie (a rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb).

 

Vedení společnosti se na podporu POLITIKY KVALITY zavazuje:

 1. tuto politiku ročně upřesňovat do konkrétních cílů kvality
 2. vytvářet podmínky pro plnění cílů kvality všem zaměstnancům firmy
 3. vydávat řídicí akty ke splnění cílů kvality, průběžně kontrolovat a v půlročních intervalech vyhodnocovat jejich plnění
 4. v případě neplnění cílů kvality zajistit realizaci nápravných opatření
 5. plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů kvality a to jak lidské, tak i finanční
 6. plnit požadavky systému managementu kvality a pravidelně přezkoumávat a hodnotit jejich vhodnost a účelnost včetně neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality

 

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává:

 • vstřícné chování a jednání se zákazníky a dodavateli
 • znalost a naplňování politiky kvality, cílů kvality a programů kvality
 • dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám důslednou kontrolou výsledků své práce
 • aktivní účast a spolupráci při zlepšování systému kvality, kvality produkce a při snižování nákladů
 • náměty ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy


 

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

 

Vedení akciové společnosti TERMONTA PRAHA si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí, proto se rozhodlo v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně řízení ochrany životního prostředí, v rámci implementace environmentálního systému dle ČSN EN ISO 14001:2016, vyhlásit v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti tuto environmentální politiku:

 1. Zahrnujeme hlediska životního prostředí do všech fází činností při výrobě, opravách, údržbě a instalaci tepelných a energetických zařízení, včetně zmírnění dopadů na životní prostředí po ukončení této činnosti.
 2. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení s materiály, snížení objemu produkovaných odpadů a jejich využitím zpomalíme čerpání surovinových zdrojů.
 3. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Prevencí předcházíme možnosti vzniku mimořádných situací, na likvidaci případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky.
 4. Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli materiálu a služeb. Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami.
 5. Zavazujeme se, že budeme respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, které se naší společnosti týkají.
 6. Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí.
 7. Informujeme naše zaměstnance o záměrech společnosti směřujících ke zvyšování ochrany životního prostředí.
 8. Zavazujeme se k tomu, že budeme neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom snižovali negativní působení na životní prostředí. Identifikujeme a budeme nadále identifikovat všechny možné environmentální aspekty a uplatňovat prevenci znečišťování.
 9. Naše environmentální politika poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání konkrétních a měřitelných environmentálních cílů a cílových hodnot.
 10. Zabezpečujeme, aby tato environmentální politika byla realizována, udržována v aktuálním stavu a byla sdělována všem zaměstnancům.
 11. Tato environmentální politika je dostupná veřejnosti.

 

Environmentální politiku vedení chápe jako dlouhodobý záměr a závazek organizace vůči všem zainteresovaným stranám - zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy a zaměstnancům, ale i vůči široké veřejnosti a přírodnímu prostředí.

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené environmentální politiky a zlepšování ochrany životního prostředí.

 

 

 

 

 

POLITIKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 

Maximální snahou naší společnosti TERMONTA PRAHA a.s. je vytvářet v rámci svých pracovišť podmínky pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci, minimalizující rizika možného dopadu na zaměstnance a okolí, za pomoci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti TERMONTA PRAHA a.s. se v rámci politiky BOZP zavazuje:

 1. k plnění platných ustanovení všech právních a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala a které se na ni vztahují v souvislosti se zajištěním BOZP,
 2. vytvářet podmínky ke snižování nebezpečí vzniku úrazů, nehod a mimořádných situací na svých pracovištích a přijímat účinná nápravná opatření za účelem jejich odstranění nebo omezení,
 3. pravidelným školením systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost pracovníků pro dodržování podmínek  BOZP, motivovat zaměstnance k odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a externích pracovištích společnosti,
 4. zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a směrovat je dle závažnosti rizika,
 5. provozovat dopravní, manipulační, výrobní a ostatní prostředky v bezpečném a provozuschopném stavu, tak aby bylo dosaženo souladu s požadavky zákonných předpisů, norem a pokynů výrobců,
 6. prosazovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u našich dodavatelů a upřednostňovat takové dodavatele, kteří mají zaveden systém ochrany zdraví při práci,
 7. v rámci pravidelného přezkoumávání vedením pravidelně prověřovat a vyhodnocovat stav BOZP ve společnosti za účasti vedení společnosti a zástupce zaměstnanců, na základě výsledků stanovovat a přijímat cíle, cílové hodnoty a programy v oblasti BOZP, dále zhodnotit celkovou efektivitu Politiky BOZP, stav rozpracovanosti Cílů BOZP a na základě výsledků z přezkoumání vedením trvale zlepšovat výkonnost systému BOZP, k zajištění jeho neustále vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti.

 

Vedení společnosti se zavazuje, že vytvoří předpoklady pro naplňování politiky společnosti v každodenní práci všech pracovníků.

Povinností a odpovědností všech zaměstnanců je plnit požadavky této politiky a podílet se tak na neustálém zlepšování integrovaného systému managementu.

 

 

© 2014 - 2023 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.