Jsme dceřinou společností Pražské teplárenské a.s.,


Enviromentální politika

 

Vedení akciové společnosti TERMONTA PRAHA si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí, proto se rozhodlo v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně řízení ochrany životního prostředí, v rámci implementace environmentálního systému dle ČSN EN ISO 14001:2016, vyhlásit v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti tuto environmentální politiku:

  1. Zahrnujeme hlediska životního prostředí do všech fází činností při výrobě, opravách, údržbě a instalaci tepelných a energetických zařízení, včetně zmírnění dopadů na životní prostředí po ukončení této činnosti.
  1. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení s materiály, snížení objemu produkovaných odpadů a jejich využitím zpomalíme čerpání surovinových zdrojů.
  1. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Prevencí předcházíme možnosti vzniku mimořádných situací, na likvidaci případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky.
  1. Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli materiálu a služeb. Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami.
  1. Zavazujeme se, že budeme respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, které se naší společnosti týkají.
  1. Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí. Informujeme naše zaměstnance o záměrech společnosti směřujících ke zvyšování ochrany životního prostředí.
  2. Zavazujeme se k tomu, že budeme neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom snižovali negativní působení na životní prostředí. Identifikujeme a budeme nadále identifikovat všechny možné environmentální aspekty a uplatňovat prevenci znečišťování.
  3. Naše environmentální politika poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání konkrétních a měřitelných environmentálních cílů a cílových hodnot.
  1. Zabezpečujeme, aby tato environmentální politika byla realizována, udržována v aktuálním stavu a byla sdělována všem zaměstnancům.
  1. Tato environmentální politika je dostupná veřejnosti.

 

Environmentální politiku vedení chápe jako dlouhodobý záměr a závazek organizace vůči všem zainteresovaným stranám - zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy a zaměstnancům, ale i vůči široké veřejnosti a přírodnímu prostředí.

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené environmentální politiky a zlepšování ochrany životního prostředí.

 

 

Leden 2022                                                                                        Ing. Michal Jirman

                                                                                                               Generální ředitel

 

 

 

© 2014 - 2022 TERMONTA PRAHA a.s. Všechna práva vyhrazena.